برنامه سینماهای شیراز را در پایین مشاهده میکنید.

 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۰:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شبی که ماه کامل شد (کارگردان: نرگس آبیار) - امتیاز: 3.8 از 5
  سالن: سه - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۰:۱۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  ایده اصلی (کارگردان: آزیتا موگویی) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: دو - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۰:۲۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  کلوپ همسران (کارگردان: مهدی صباغ زاده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: يک - بلیط: 9000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۱۱:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  سرخپوست (کارگردان: نیما جاویدی) - امتیاز: 4.1 از 5
  سالن: گفتگو - بلیط: 6000 تومان
 • سینما سعدی شیراز
  ۱۱:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  ایکس لارج (کارگردان: محسن توکلی) - امتیاز: 2.9 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما پیام شیراز
  ۱۱:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شبی که ماه کامل شد (کارگردان: نرگس آبیار) - امتیاز: 3.8 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما ایران شیراز
  ۱۱:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: سالن اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۲:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  چاقی (کارگردان: راما قویدل) - امتیاز: 3.5 از 5
  سالن: دو - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۲:۱۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شاه کش (کارگردان: وحید امیرخانی) - امتیاز: 3.1 از 5
  سالن: يک - بلیط: 9000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۲:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  سرخپوست (کارگردان: نیما جاویدی) - امتیاز: 4.1 از 5
  سالن: سه - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۱۳:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: گفتگو - بلیط: 6000 تومان
 • سینما سعدی شیراز
  ۱۳:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  مردی بدون سایه (کارگردان: علیرضا رییسیان) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما ایران شیراز
  ۱۳:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: سالن اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما فرهنگ شیراز
  ۱۳:۴۵ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  کلوپ همسران (کارگردان: مهدی صباغ زاده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: سالن فرهنگ - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۳:۵۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  قسم (کارگردان: محسن تنابنده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: دو - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۴:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  مردی بدون سایه (کارگردان: علیرضا رییسیان) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: يک - بلیط: 9000 تومان
 • سینما پیام شیراز
  ۱۴:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شبی که ماه کامل شد (کارگردان: نرگس آبیار) - امتیاز: 3.8 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۴:۲۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شکستن همزمان بیست استخوان (کارگردان: جمشید محمودی) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: سه - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۱۵:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  زهرمار (کارگردان: سید جواد رضویان) - امتیاز: 3.2 از 5
  سالن: گفتگو - بلیط: 6000 تومان
 • سینما شیراز
  ۱۵:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما شیراز
  ۱۵:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: بالکن - بلیط: 10000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۵:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  روسی (کارگردان: امیرحسین ثقفی) - امتیاز: 3.5 از 5
  سالن: دو - بلیط: 8000 تومان
 • سینما سعدی شیراز
  ۱۵:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  مردی بدون سایه (کارگردان: علیرضا رییسیان) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما فرهنگ شیراز
  ۱۵:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  مردی بدون سایه (کارگردان: علیرضا رییسیان) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: سالن فرهنگ - بلیط: 8000 تومان
 • سینما ایران شیراز
  ۱۵:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: سالن اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۵:۵۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  کلوپ همسران (کارگردان: مهدی صباغ زاده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: يک - بلیط: 15000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۶:۱۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  قسم (کارگردان: محسن تنابنده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: سه - بلیط: 12000 تومان
 • سینما پیام شیراز
  ۱۶:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شبی که ماه کامل شد (کارگردان: نرگس آبیار) - امتیاز: 3.8 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۱۷:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  ایده اصلی (کارگردان: آزیتا موگویی) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: زرد - بلیط: 12000 تومان
 • سینما شیراز
  ۱۷:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما شیراز
  ۱۷:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: بالکن - بلیط: 10000 تومان
 • سینما فرهنگ شیراز
  ۱۷:۱۵ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  کلوپ همسران (کارگردان: مهدی صباغ زاده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: سالن فرهنگ - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۷:۲۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  مهین (مستند) (کارگردان: محمدحسین حیدری) - امتیاز: 3.7 از 5
  سالن: دو - بلیط: 10000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۱۷:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شاه کش (کارگردان: وحید امیرخانی) - امتیاز: 3.1 از 5
  سالن: آبي - بلیط: 14000 تومان
 • سینما سعدی شیراز
  ۱۷:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  مردی بدون سایه (کارگردان: علیرضا رییسیان) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما ایران شیراز
  ۱۷:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: سالن اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۷:۴۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شاه کش (کارگردان: وحید امیرخانی) - امتیاز: 3.1 از 5
  سالن: يک - بلیط: 15000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۱۸:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  مردی بدون سایه (کارگردان: علیرضا رییسیان) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: قرمز - بلیط: 14000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۱۸:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  کلوپ همسران (کارگردان: مهدی صباغ زاده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: نارنجي - بلیط: 14000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۱۹:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  کروکودیل (کارگردان: مسعود تکاور) - امتیاز: 3.0 از 5
  سالن: زرد - بلیط: 14000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۱۹:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  قسم (کارگردان: محسن تنابنده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: گفتگو - بلیط: 6000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۹:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  سورنجان (کارگردان: محمدرضا رسولی) - امتیاز: 3.6 از 5
  سالن: دو - بلیط: 10000 تومان
 • سینما شیراز
  ۱۹:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما شیراز
  ۱۹:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: بالکن - بلیط: 10000 تومان
 • سینما پیام شیراز
  ۱۹:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شبی که ماه کامل شد (کارگردان: نرگس آبیار) - امتیاز: 3.8 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما فرهنگ شیراز
  ۱۹:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  مردی بدون سایه (کارگردان: علیرضا رییسیان) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: سالن فرهنگ - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۱۹:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: آبي - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۹:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  مردی بدون سایه (کارگردان: علیرضا رییسیان) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: يک - بلیط: 15000 تومان
 • سینما سعدی شیراز
  ۱۹:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  ایکس لارج (کارگردان: محسن توکلی) - امتیاز: 2.9 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما ایران شیراز
  ۱۹:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: سالن اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۲۰:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  زهرمار (کارگردان: سید جواد رضویان) - امتیاز: 3.2 از 5
  سالن: قرمز - بلیط: 14000 تومان
 • سینما هنر شیراز
  ۲۰:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شاه کش (کارگردان: وحید امیرخانی) - امتیاز: 3.1 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۲۰:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  روسی (کارگردان: امیرحسین ثقفی) - امتیاز: 3.5 از 5
  سالن: نارنجي - بلیط: 14000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۲۰:۳۵ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  قصر شیرین (کارگردان: سیدرضا میرکریمی) - امتیاز: 3.5 از 5
  سالن: دو - بلیط: 12000 تومان
 • سینما فرهنگ شیراز
  ۲۰:۴۵ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  کلوپ همسران (کارگردان: مهدی صباغ زاده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: سالن فرهنگ - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۲۱:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شبی که ماه کامل شد (کارگردان: نرگس آبیار) - امتیاز: 3.8 از 5
  سالن: زرد - بلیط: 14000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۲۱:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  ایده اصلی (کارگردان: آزیتا موگویی) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: سه - بلیط: 12000 تومان
 • سینما شیراز
  ۲۱:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما شیراز
  ۲۱:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: بالکن - بلیط: 10000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۲۱:۱۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  چاقی (کارگردان: راما قویدل) - امتیاز: 3.5 از 5
  سالن: گفتگو - بلیط: 9000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۲۱:۲۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  کلوپ همسران (کارگردان: مهدی صباغ زاده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: يک - بلیط: 15000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۲۱:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شکستن همزمان بیست استخوان (کارگردان: جمشید محمودی) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: آبي - بلیط: 9000 تومان
 • سینما سعدی شیراز
  ۲۱:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  ایکس لارج (کارگردان: محسن توکلی) - امتیاز: 2.9 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما پیام شیراز
  ۲۱:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شبی که ماه کامل شد (کارگردان: نرگس آبیار) - امتیاز: 3.8 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • سینما ایران شیراز
  ۲۱:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  تگزاس 2 (کارگردان: مسعود اطیابی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: سالن اصلي - بلیط: 10000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۲۱:۵۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شاه کش (کارگردان: وحید امیرخانی) - امتیاز: 3.1 از 5
  سالن: قرمز - بلیط: 14000 تومان
 • سینما هنر شیراز
  ۲۲:۰۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شاه کش (کارگردان: وحید امیرخانی) - امتیاز: 3.1 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۲۲:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  کروکودیل (کارگردان: مسعود تکاور) - امتیاز: 3.0 از 5
  سالن: نارنجي - بلیط: 14000 تومان
 • سینما فرهنگ شیراز
  ۲۲:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  مردی بدون سایه (کارگردان: علیرضا رییسیان) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: سالن فرهنگ - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۲۲:۵۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شبی که ماه کامل شد (کارگردان: نرگس آبیار) - امتیاز: 3.8 از 5
  سالن: سه - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۲۳:۱۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  مردی بدون سایه (کارگردان: علیرضا رییسیان) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: يک - بلیط: 15000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۲۳:۲۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  قسم (کارگردان: محسن تنابنده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: گفتگو - بلیط: 6000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۲۳:۲۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  ایکس لارج (کارگردان: محسن توکلی) - امتیاز: 2.9 از 5
  سالن: آبي - بلیط: 9000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۲۳:۳۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  ایده اصلی (کارگردان: آزیتا موگویی) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: زرد - بلیط: 9000 تومان
 • پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز
  ۲۳:۴۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  مردی بدون سایه (کارگردان: علیرضا رییسیان) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: قرمز - بلیط: 9000 تومان
 • سینما هنر شیراز
  ۲۳:۵۰ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شاه کش (کارگردان: وحید امیرخانی) - امتیاز: 3.1 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۲۳:۵۹ | دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸
  شکستن همزمان بیست استخوان (کارگردان: جمشید محمودی) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: دو - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۰:۰۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  شکستن همزمان بیست استخوان (کارگردان: جمشید محمودی) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: سه - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۰:۱۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  چاقی (کارگردان: راما قویدل) - امتیاز: 3.5 از 5
  سالن: دو - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۱:۵۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  شبی که ماه کامل شد (کارگردان: نرگس آبیار) - امتیاز: 3.8 از 5
  سالن: سه - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۲:۰۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  قسم (کارگردان: محسن تنابنده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: دو - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۳:۴۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  ایده اصلی (کارگردان: آزیتا موگویی) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: دو - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۴:۲۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  سرخپوست (کارگردان: نیما جاویدی) - امتیاز: 4.1 از 5
  سالن: سه - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۵:۳۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  قسم (کارگردان: محسن تنابنده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: دو - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۶:۱۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  شکستن همزمان بیست استخوان (کارگردان: جمشید محمودی) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: سه - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۷:۱۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  کارت پرواز (کارگردان: مهدی رحمانی) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: دو - بلیط: 6000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۸:۰۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  ایده اصلی (کارگردان: آزیتا موگویی) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: سه - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۸:۵۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  زنده باد مرگ (کارگردان: امیر شیرمحمدی) - امتیاز: 3.0 از 5
  سالن: دو - بلیط: 6000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۱۹:۵۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  سرخپوست (کارگردان: نیما جاویدی) - امتیاز: 4.1 از 5
  سالن: سه - بلیط: 8000 تومان
 • سینما هنر شیراز
  ۲۰:۰۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  شاه کش (کارگردان: وحید امیرخانی) - امتیاز: 3.1 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۲۰:۴۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  روسی (کارگردان: امیرحسین ثقفی) - امتیاز: 3.5 از 5
  سالن: دو - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۲۱:۴۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  ایده اصلی (کارگردان: آزیتا موگویی) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: سه - بلیط: 8000 تومان
 • سینما هنر شیراز
  ۲۲:۰۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  شاه کش (کارگردان: وحید امیرخانی) - امتیاز: 3.1 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۲۲:۲۵ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  قسم (کارگردان: محسن تنابنده) - امتیاز: 3.3 از 5
  سالن: دو - بلیط: 8000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۲۳:۳۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  شبی که ماه کامل شد (کارگردان: نرگس آبیار) - امتیاز: 3.8 از 5
  سالن: سه - بلیط: 8000 تومان
 • سینما هنر شیراز
  ۲۳:۵۰ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  شاه کش (کارگردان: وحید امیرخانی) - امتیاز: 3.1 از 5
  سالن: اصلي - بلیط: 12000 تومان
 • پردیس سینمایی گلستان شیراز
  ۲۳:۵۹ | سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸
  مردی بدون سایه (کارگردان: علیرضا رییسیان) - امتیاز: 3.4 از 5
  سالن: دو - بلیط: 8000 تومان

برنامه سینماهای شیراز را در بالا مشاهده میکنید.