تیم تبلیغاتی کارشد در راستای اهداف انسان دوستانه و خیر خواهانه خود، در تلاش میباشد که درصدی از درآمدهای حاصله را به خیریه های معتبر در شیراز و سراسر ایران، اهدا نماید.

گزارش این اقدامات در همین صفحه به اطلاع شما بزرگواران خواهد رسید.