برای قرار دادن آگهی های خود بصورت رایگان در سامانه هوشمند کارشد، اطلاعات کسب و کار خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.

تیم پشتیبانی ما آگهی را بررسی و در سامانه ثبت خواهد کرد.

Info@karshod.ir